Innehåll personuppgifter och annan informationshantering

Allt material rörande personuppgifter och annan informationshantering är upprättat av Jens Forzelius, advokat och partner, Wikström & Partners Advokatbyrå. Tjänsten innehåller följande dokument i denna del:

  • Begäran om registerutdrag enligt personuppgiftslagen
  • Förteckning enligt personuppgiftslagen
  • List pursuant to the Personal Data Act
  • Personal data assistant agreement
  • Personal data policy for web etc.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Personuppgiftspolicy för webbplats m.m.
  • Request for register extract
  • Response to request for register extract
  • Svar på begäran om registerutdrag

De nya mallarna är framtagna för att uppfylla kraven enligt nu gällande svensk personuppgiftslagstiftning. I anledning av den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018 kommer dokumentationen uppdateras. Uppdateringen kommer att ske när de pågående utredningarna kring dataskyddsförordningens påverkan på nationell lagstiftning  i Sverige är redovisade samt riktlinjer och rekommendationer lämnats av relevant tillsynsmyndighet, kommissionen och/eller den Europeiska Dataskyddsstyrelsen. Detta förväntas ske under 2017.


Experterna bakom innehållet

Wikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och PUL. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Jens Forzelius har bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor och annan informationshantering samt komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl.a. IT-avtal, outsourcing, systemleveranser, utvecklingsprojekt inom IT & IP samt licens- och upphovsrättsliga frågor, agentavtal, franchiseavtal och life science. Han är föredragshållare och seminarieledare avseende IT- och immaterialrätt, life science samt personuppgiftsfrågor, samt medförfattare bl.a. till boken ”Kommunikationsrätt i medielandskapet”.

Jens Forzeilus har utifrån sin breda affärsjuridiska kompetens och kommersiella erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus som följer etablerad branschstandard.

Jens Forzelius ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Kontakta Wikström & Partners om du har några frågor kring utformningen av dokumenten.

VQ Legal - Samarbetspartner - Wikström & Partners

Kontaktuppgifter Wikström & Partners Advokatbyrå:

Foto Jens Forzelius

Jens Forzelius
jens@wikstrompartners.se
Telefon: 0708-600 617
www.wikstrompartners.se


Engelska översättningar

Alla engelska översättningar i VQ Legal är gjorda av TransLegal, som är ledande inom juridisk engelska, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen. TransLegal kan även anlitas för auktoriserade översättningar av dokumenten i VQ Legal samt för översättningar av kompletterande material.

VQ Legal - Samarbetspartner - TransLegal

Kontaktuppgifter TransLegal:

Foto Michael Lindner

Michael Lindner
lindner@translegal.com
Telefon: 08-791 8944
www.translegal.com