Nyheter

20 december 2019

Förlängt anställningskydd

Från och med den 1 januari 2020 har en anställd rätt att kvarstå i anställning fram till dess att hen fyller 68 år (69 år fr.o.m. den 1 januari 2023), mot tidigare 67 år. De arbetsrättsliga dokument som berörs...
Läs mer »

11 december 2019

Halverat krav på aktiekapital

Från och med den 1 januari 2020 sänks kravet på det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata bolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Alla bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal kommer att uppdateras för att ta höjd för...
Läs mer »

5 november 2019

Särskild underrättelse till aktieägarna vid indragning av aktier

Dokumentpaketen rörande minskning av aktiekapitalet har utökats med en särskild underrättelse till aktieägare. Denna underrättelse ska sändas till aktieägare vars postadress är känd för bolaget i det fallet att beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier fattas...
Läs mer »

29 oktober 2019

Familjerätt i VQ Legal

VQ Legal har utökats med ett nytt rättsområde och har fått stöd för att skapa även familjerättsliga dokument. Familjens Jurist, som är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik, står för innehåll och kvalitetssäkring. Rättsområdet innehåller följande dokumentpaket vid lanseringen: Framtidsfullmakt...
Läs mer »

25 september 2019

Uppdatering i konvertibel- och optionsvillkoren

Villkoren för konvertibler och teckningsoptioner har uppdaterats i delen som avser konvertering respektive teckning vid konkurs och företagsrekonstruktion. Tidigare innehöll villkoren förbud mot påkallande av konvertering respektive teckning vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion, men efter en praxis-ändring av Bolagsverket...
Läs mer »

17 september 2019

Nyhetsbrev september 2019

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. information om utökning med familjerätt i tjänsten, nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar, en instruktionsfilm om VQ Legal samt ett förmånligt kunderbjudande avseende 10-årsjubilerande VQ Forum. Nytt rättsområde Under november kommer VQ Legal att utökas med ett helt...
Läs mer »

16 september 2019

VQ Legal utökas med familjerätt

Under november kommer VQ Legal att utökas med ett helt nytt rättsområde med familjerättsliga dokument. Familjens Jurist, som är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik, står för innehåll och kvalitetssäkring. I en första omgång kommer dessa dokumentpaket att lanseras: Framtidsfullmakt...
Läs mer »

13 september 2019

Film om effektivare arbetssätt

Nu har vi släppt den tredje och sista filmen om VQ Legal på temat ”Challenge your working methods”. Se filmen om hur VQ Legal skapar juridiska dokument på ett snabbare, effektivare och mer kvalitetssäkrat sätt och ger Johan möjlighet...
Läs mer »

Uppdatering av bolagsordningsförbehåll

Förbehållen avseende hembud, samtycke och förköp har uppdaterats med redaktionella ändringar i samtliga ärendepaket som innehåller bolagsordning i VQ Legal. Klausulerna har förhandsgranskats av Bolagsverket. Motsvarande uppdatering har även gjorts i samtliga aktieägaravtal som innehåller lydelsen för hembudsförbehållet direkt...
Läs mer »

4 september 2019

Film om förändrat arbetssätt

Nu kommer den andra filmen om hur VQ Legal utmanar och förändrar det juridiska arbetssättet och traditionella strukturer. Se här hur ärenden inte längre behöver delegeras utan kan utföras av alla inom byrån och även direkt under möten med...
Läs mer »

28 augusti 2019

VQ Legal-filmer

Idag lanserar vi den första av tre filmer om VQ Legal på temat ”Challenge your working methods”. Se filmen om hur även jurister med extra stort kontrollbehov kan släppa taget och få tid över till mer kvalitativa uppgifter när...
Läs mer »

19 augusti 2019

Anmälan av personuppgiftsincident på engelska

Dataskyddsdelen i VQ Legal har utökats med en mall för Personal Data Breach Report, dvs en mall på engelska för för den som är medarbetare eller konsult och som ska anmäla en inträffad personuppgiftsincident till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare....
Läs mer »

6 augusti 2019

Uppdatering av aktieägaravtal

Under våren och sommaren har expertgruppen gått igenom och vidareutvecklat samtliga aktieägaravtal i tjänsten med bl.a. fler varianter för hantering av oenighet (”dead-lock”), utökad möjlighet för olika värderingsmekanismer beroende på anledning att en anställning upphör (”bad/good-leaver”), nya skrivningar när...
Läs mer »

2 augusti 2019

Nytt konsultavtal på engelska

Avtalsrätten har utökats med en ny mall på engelska för ett fristående allmänt konsultavtal. Mallen innehåller alternativ för om det ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om konsulten ska ha resultatansvar, samordningsansvar och vara ansvarig för hantering av personuppgifter inom ramen...
Läs mer »

29 juli 2019

Ny engelsk mall för förlikningsavtal

Tidigare i våras utökades avtalsrätten med en ny mall för förlikningsavtal. Nu har mallen även kommit i en engelsk variant, Settlement Agreement. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom...
Läs mer »

19 juni 2019

Nyhetsbrev juni 2019

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten samt ett förmånligt kunderbjudande avseende 10-årsjubilerande VQ Forum. Nytt konsultavtal Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående allmänt konsultavtal, som är tänkt att...
Läs mer »

29 april 2019

Ny mall för förlikningsavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för förlikningsavtal. Mallen innehåller varianter för om stämning ingetts eller inte, samt har bilagor för begäran om stadfästelse av dom respektive återkallelse av talan.
Läs mer »

27 april 2019

Undantag från sekretess i skiljeförfaranden

Sekretessåtagandet i skiljeklausulerna i VQ Legal har förtydligats med ett tillägg avseende undantag från sekretess vid vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller...
Läs mer »

24 april 2019

Instruktion angående intygsförsäkran i BV-anmälan

På förekommen anledning vill vi poängtera att Bolagsverket har infört nya krav på anmälningar innebärande att intygsförsäkran och underskriften måste vara på samma sida för att godkännas. Så var noga med att se efter att inte underskriften hamnar på...
Läs mer »

26 mars 2019

Frukostseminarium om incidentrapportering

Idag anordnade Wikström & Partner och VQ ett gemensamt frukostseminarium om rapportering av personuppgiftsincidenter, bland annat i och med att dataskydds-delen i VQ Legal nu har utökats med mall för detta. Under seminariet presenterades bland annat den metod för...
Läs mer »